Petíciu podpísali: 20914

Správcom vašich údajov je Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris.
Dozvedieť sa viac

V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“, informujeme, že Vaše osobné údaje sú spracovávané subjektmi: 1. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, Slovenská republika (ďalej „Organizácia“) a 2. Nadácia Inštitút pre právnu kultúru Ordo Iuris (Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ) so sídlom ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, Poľsko (ďalej len „Inštitút“), (spolu ďalej aj „Spoloční Prevádzkovatelia“a každý z nich aj „Prevádzkovateľ“) na nasledovné účely: (i) predloženie petície predsedovi Európskej komisie, (ii) informovanie o súvisiacej kampani (iii) udržiavanie pravidelného kontaktu s Prevádzkovateľmi v súvislosti s ich predmetmi činnosti, predovšetkým na účely informovania o aktivitách, verejných podujatiach, kampaniach a možnostiach podpory činnosti Prevádzkovateľov. Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujú prevádzkovatelia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Vaše údaje nám poskytujete dobrovoľne, avšak bez ich uvedenia nebude možné predložiť petíciu predsedovi Európskej komisie, informovať Vás o našej kampani, alebo Vás informovať o realizácii predmetu činnosti Prevádzkovateľov. V súlade s GDPR máte právo na: (a) prístup k svojim údajom a získanie kópie údajov, (b) opravu údajov, (c) odstránenie údajov, (d) obmedzenie spracovania údajov, (e) podanie námietok voči spracovaniu, (f) podanie sťažnosti dozornému orgánu vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov a dodržiavania pravidiel podľa GDPR. Vaše osobné údaje budú uchovávané až do premlčania nárokov po zákonnej premlčacej dobe stanovenej v právnych predpisoch platných v štáte sídla Prevádzkovateľa. Príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty, ktoré v prospech Prevádzkovateľov poskytujú služby, predovšetkým hosting, tlačiarenské, poštové, platobné, právne, účtovné, personálne a IT služby. Každý z Prevádzkovateľov je zodpovedný za dodržiavanie záväzkov podľa GDPR v súvislosti s možným prevodom osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V takom prípade každý zo Spoločných Prevádzkovateľov zaistí primerané záruky a prostriedky, aby bolo možné získať ich kópiu alebo informáciu, kam boli poskytnuté. Vami uvedené osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovaným spôsobom, vrátane formy profilovania. Avšak rozhodnutia o tomto spracovaní nebudú automatizované. Každý Prevádzkovateľ plní informačné povinnosti voči Vám a dozornému orgánu vyplývajúcemu z GDPR. Organizácia poskytne vhodné opatrenia na preukázanie súladu spracovania osobných údajov s právnymi ustanoveniami. Každý Prevádzkovateľ vlastným úsilím vykonáva vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa spracovanie vykonávalo v súlade s právom. Organizácia bude zodpovedná za to, že Vám umožní vykonávať vyššie uvedené práva. Svoje práva môžete uplatniť aj voči Inštitútu. Organizácia na Vašu žiadosť postúpi Vašu žiadosť Inštitútu, ktorý Vašu žiadosť spracuje. Detailnejšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke Organiyácie: https://www.hfi.sk/privacy a na stránke Inštitútu: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich osobných údajoch, pošlite ich prosím na adresu Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka alebo na e-mailovú adresu: [email protected].