Petíciu podpísali: 35025

Správcom vašich údajov je Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris.
Dozvedieť sa viac

Na základe článku. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (GDPR), oznamujeme Vám, že uvedené Vaše osobné údaje spracúva Nadácia Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris so sídlom vo Varšave na ul. Zielna 39, 00-108 (ďalej len prevádzkovateľ) na tieto účely: (i) podanie petície predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, (ii) informovanie o priebehu kampane k petícii. a jeho účinky (iii) v rámci udržiavania neustáleho kontaktu s údajmi prevádzkovateľa v súvislosti s jeho zákonom stanoveným účelom, najmä informovaním o organizovaných spoločenských kampaniach, verejných podujatiach a možnostiach podpory činnosti prevádzkovateľa. Spracovanie vašich údajov vo vyššie uvedených podmienkach je odôvodnené oprávnenými záujmami, ktoré sleduje prevádzkovateľ v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nebude možné ich odovzdať predsedovi Charlesa Michela, informovať o priebehu petičnej kampane a jej účinkoch, ani informovať o plnení zákonom stanovených cieľov prevádzkovateľa. K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj subjekty poskytujúce prevádzkovateľovi služby, najmä hostingové, IT, tlačové, expedičné a platobné služby. právne, účtovníctvo, personalistika. Vami poskytnuté osobné údaje nebudú spracovávané automatizovane, a to ani formou profilovania. Vaše osobné údaje budú uchovávané najviac po dobu premlčania prípadných nárokov, ktorá je upravená všeobecne platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ je zodpovedný za uplatnenie vhodných mechanizmov ochrany stanovených v GDPR v prípade možných prenosov údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V tomto prípade prevádzkovateľ údajov poskytne príležitosť získať ďalšie informácie a získať kópiu príslušných záruk. Podľa GDPR máte právo: (a) získať prístup k svojim údajom a získať kópiu údajov, (b) opraviť údaje, (c) vymazať údaje, (d) obmedziť spracúvanie údajov, (e) namietať proti spracovanie, ( f) podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Poľsko). Podrobné informácie o pravidlách spracovania osobných údajov prevádzkovateľom si môžete prečítať v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci. V prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo pochybností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa obráťte na nami menovaného poverenca pre ochranu údajov na adrese Ústavu: ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotáciou „Data Protection Officer“ alebo na e-mailovú adresu [email protected]