Frequentie: wekelijks - in het Pools; maandelijks - andere beschikbare talen

De gegevensbeheerder is het Ordo Iuris Instituut voor Juridische Cultuur
Meer te weten komen

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (RODO), delen wij u mee dat de door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door de Stichting Instituut voor Juridische Cultuur Ordo Iuris, gevestigd te Warschau aan ul. Zielna 39, 00-108 (hierna "de verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd) voor de volgende doeleinden: regelmatig contact houden met de verantwoordelijke voor de verwerking in verband met zijn statutaire doelstellingen, met name door u te informeren over georganiseerde sociale acties, openbare evenementen en mogelijkheden om de activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking te ondersteunen. De verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt gerechtvaardigd door de gerechtvaardigde belangen die de verantwoordelijke voor de verwerking nastreeft overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), RODO. De verstrekking van uw gegevens is vrijwillig, maar zonder hun vermelding is het niet mogelijk u te informeren over de verwezenlijking van de wettelijke doelstellingen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden geraadpleegd door entiteiten die diensten verlenen aan de verantwoordelijke voor de verwerking, met name hosting, IT, drukkerij, mailing, betaling, juridische, boekhoudkundige en personeelszaken. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet op geautomatiseerde wijze verwerkt, met inbegrip van profilering. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de verjaringstermijn van mogelijke claims, waarin de algemeen geldende wetgeving voorziet. De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de toepassing van de passende beschermingsmechanismen waarin de RODO voorziet in geval van doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking ervoor zorgen dat u nadere informatie kunt krijgen en een kopie van de desbetreffende waarborgen kunt ontvangen. Onder het RODO, heb je het recht om: (a) toegang tot uw gegevens en ontvangst van een kopie van uw gegevens, b) rectificatie van uw gegevens, c) wissing van uw gegevens, d) beperking van de gegevensverwerking, e) bezwaar tegen de verwerking, f) indiening van een klacht bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (op het adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, Polen). Voor gedetailleerde informatie over de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking kunt u het privacy beleid lezen dat beschikbaar is op: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci . Als u verzoeken, vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de door ons aangestelde functionaris voor gegevensbescherming op het adres van de maatschappelijke zetel van het Instituut: Zielna 39, 00-108 Warschau, met de vermelding "functionaris voor gegevensbescherming", of op het e-mailadres [email protected].