Dažnumas: kas savaitę – lenkų kalba; kas mėnesį – kitomis kalbomis

Duomenų administratorius – Ordo Iuris teisinės kultūros institutas.
Daugiau informacijos

Remdamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) 13 str., informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko Teisinės kultūros institutas „Ordo luris“, kurio buveinė įkurta Zielna g. 39, Varšuva, 00-108 (toliau vadinamas Institutu arba Duomenų administratoriumi), šiais tikslais: nuolatiniam ryšiui su mūsų Institutu palaikyti, atsižvelgiant į jo įstatinius tikslus, ypač informuojant apie organizuojamas socialines akcijas ir paramos mūsų Instituto veiklai galimybes. Jūsų duomenų tvarkymas išvardytais tikslais pagrįstas Duomenų administratoriaus teisės interesais ir atitinka BDAR 6 str. 1 d. „f“ p. Jūs pateikiate duomenis savanoriškai, tačiau jų nepateikus, nebus galima pateikti peticijos Europos Komisijos pirmininkei, informuoti apie peticijos kampanijos eigą ir rezultatus ar informuoti apie Instituto įstatinių tikslų įgyvendinimą. Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami taip pat subjektams, kurie teikia paslaugas Institutui, ypač tinklalapio prieglobos, kompiuterines, spaudos, pašto, mokėjimų, teisines, buhalterines, personalo paslaugas. Jūsų pateikti asmens duomenys nebus tvarkomi automatiškai ir nebus profiliuojami. Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip per reikalavimų senaties laikotarpį, numatytą viešai taikomuose teisės aktuose. Duomenų administratorius atsako už atitinkamų BDAR numatytų apsaugos mechanizmų taikymą, duomenis siunčiant už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tokiais atvejais administratorius užtikrins galimybę gauti tolesnę informaciją ir atitinkamos apsaugos kopijas. Remiantis BDAR, Jūs turite šias teises: (a) matyti savo duomenis ir gauti jų kopijas, (b) taisyti duomenis, (c) pašalinti duomenis, (d) apriboti duomenų tvarkymą, (e) uždrausti duomenų tvarkymą, (f) pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos įstaigos pirmininkui (adresas: ul. Stawki 2, 00-193, Varšuva, 00-193, Lenkija). Kilus reikalavimų, klausimų ar abejonių dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mūsų paskirtu Duomenų apsaugos inspektoriumi Instituto buveinės adresu: Zielna g. 39, Varšuva, 00-108, užrašant „Duomenų apsaugos inspektoriui“, arba elektroninio pašto adresu [email protected]