A petíciót aláírták: 0

Adatai adminisztrátora az Ordo Iuris Jogkultúra Intézet
Tudj meg többet

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ordo Iuris Jogi Kultúra Intézet Alapítvány (székhely: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, Lengyelország, a továbbiakban: Intézet vagy adatkezelő) kezeli az alábbi célokból (i) tájékoztatás a petíció ügyében folyó kampány menetéről és eredményeiről, (ii) tájékoztatás az Intézetünkkel fenntartott állandó kapcsolat keretében, az Intézet alapszabály szerinti céljai kapcsán, különösen a megszervezett társadalmi akciókról és Intézetünk tevékenységének támogatási lehetőségeiről. Az Ön adatainak a fenti célokból való kezelését az adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerint érvényesített jogos érdekei indokolják. Az Ön adatai nak megadása nélkül nem lehetséges a petíció benyújtása az címzettek, továbbá a tájékoztatás a kampány menetéről és eredményeiről, illetve az Intézet alapszabály szerinti céljainak a megvalósításáról. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek az Intézet számára többek között az alábbi szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységek is: hosting, informatikai, nyomdai, postázási, fizetési, jogi, könyvelési, személyzeti szolgáltatások. Az Ön által megadott személyes adatokat nem fogjuk automatizált módon kezelni, profilalkotás formájában sem. Az Ön személyes adatait nem tároljuk hosszabb ideig, mint az esetlegesen felmerülő igények általánosan kötelező jogszabályokban meghatározott elévülési ideje. Az adatkezelő felelős a GDPR-ben meghatározott, megfelelő védelmi mechanizmusok alkalmazásáért az adatok esetleges kivitele esetén az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. Ebben az esetben az adatkezelő biztosítja a lehetőséget további információk megszerzésére és arra, hogy megkapja a megfelelő garanciák másolatait. A GDPR szerint Önt megilletik az alábbi jogok: (a) hozzáférés saját adataihoz és azokról másolatot kapni, (b) adatok helyesbítése, (c) adatok törlése, (d) adatok kezelésének a korlátozása, (e) tiltakozás benyújtása az adatkezelés ellen, (f) panasz benyújtása a személyes adatok védelméért felelős hivatal (Urząd Ochrony Danych Osobowych) elnökéhez (címe: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Lengyelország). A személyes adatainak feldolgozását érintő bármiféle kérés, kérdés vagy kétség esetén kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az általunk kijelölt adatvédelmi tisztviselővel az Intézet címén: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, „adatvédelmi tisztviselővel“ megjegyzéssel, vagy az iod@ordoiuris.pl e-mail címen.