11%

Dane organizatora

Proszę opisać, jakie powinno być prawo i czym jest „dobre prawo”, a czym „złe”, co jest ważniejsze litera prawa czy duch prawa:

Jaki jest katalog praw podstawowych, jakie prawa są niezmienne:

Proszę opisać czym jest prawo naturalne, jak jest powiązane z prawem ustanowionym, czy obowiązuje w równej mierze ustawodawcę, rządzących i obywateli, czy sprzeczność prawa z prawem naturalnym upoważnia do nieposłuszeństwa:

Gdzie szukać sprawiedliwości, czy większa liczba ustaw i regulacji zapewnia większą sprawiedliwość:

Kto powinien kontrolować wymiar sprawiedliwości, jak zapewnić niezależność sądom, aby broniły interesu jednostki, w jaki sposób wymiar sprawiedliwości może realizować ideę dobra wspólnego:

Główne wnioski:

Jakie zagadnienia wzbudziły najwięcej kontrowersji:

Uwagi:

Wysyłając formularz akceptujesz klauzulę RODO.
Dowiedz się więcej

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (dalej Fundacja lub administrator danych): a) w celu kontaktu w sprawach związanych z projektem Narodowych Konsultacjach Konstytucyjnych, informowania o przebiegu projektu, wysyłki materiałów, podsumowań dot. powyższego projektu, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach związanych z projektem ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez naszą Fundację nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby Instytutu: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl