Podaj swoje imię (obowiązkowe)
Podaj swoje nazwisko (nieobowiązkowe)
Podaj swój adres email (obowiązkowe)

Administratorem danych jest Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,
Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci,
Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”
Dowiedz się więcej

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowowej 85/5, 52-115 Wrocław, dalej jako Stowarzyszenie oraz Fundację Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On” z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczytnowskiej 35/39, 04-812 Warszawa, dalej jako Instytut „Ona i On” (łącznie: Współadministratorzy danych osobowych), w celu złożenia petycji do Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty, wykonania zamówienia na bezpłatne publikacje, informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Instytutem Ordo Iuris, Stowarzyszeniem lub Instytutem „Ona i On” w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Instytutu Ordo Iuris, Stowarzyszenia lub Instytutu „Ona i On”. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Współadministratorów danych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty, wykonanie zamówienia na bezpłatne publikacje, informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Współadministratorów danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdy ze Współadministratorów danych będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Instytut Ordo Iuris zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Instytut Ordo Iuris będzie odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia lub Instytutu „Ona i On”. W takim przypadku Instytut Ordo Iuris przekaże Państwa żądanie Stowarzyszeniu lub Instytutowi „Ona i On”, które zrealizują Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji Instytutu Ordo Iuris: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów danych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Państwa w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Współadministratorów danych.