Podaj swoje imię (obowiązkowe)
Podaj swoje nazwisko (nieobowiązkowe)
Podaj swój adres email (obowiązkowe)

Administratorem danych jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Dowiedz się więcej

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych): (a) w celu wykonania zamówienia na bezpłatną publikację; przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji; przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia na bezpłatną publikację ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będzie mógł Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane przez Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnego roszczeń przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.