Podaj swój adres email (obowiązkowe)
Nazwa ulicy z przedrostkiem
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

prosimy podać dokładny adres z nr domu oraz mieszkania (jeśli dotyczy)

Nazwa ulicy z przedrostkiem
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Administratorem danych jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,
Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny,
Dowiedz się więcej

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez: (i) Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej „Stań w obronie Krzyża!”, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, info@wobroniekrzyża.pl – dalej Komitet; (ii) Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81 - dalej Fundacja; (iii) Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa - dalej Instytut (łącznie: Współadministratorzy), Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO oraz art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w zw. z § 6 ust. 3 uchwały nr XXI/540/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 poz. 13009), w następujących celach: umożliwienia realizacji zbiórki podpisów oraz wsparcia inicjatywy uchwałodawczej „Stań w obronie Krzyża”, zgromadzenia podpisów poparcia dla ww. inicjatywy oraz zgłoszenia jej właściwym organom samorządowym, informowania o przebiegu zbierania podpisów poparcia, a następnie stanie prac nad inicjatywą uchwałodawczą, w tym za pośrednictwem e-mail, sms, a także w formie bezpośredniego kontaktu telefonicznego, utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statusowych Fundacji i Instytutu, w tym o organizowanych wydarzeniach i innych akcjach społecznych, a także o możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu, w tym poprzez e-mail, sms, bezpośredni kontakt telefoniczny. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów. Na wyraźne życzenie Współadministrator do którego wpłynęło Państwa żądanie przekaże je innemu Współadministratorowi, która zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na poniższe adresy Współadministratorów: adres do korespondencji Komitetu: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: info@wobroniekrzyza.pl . adres do korespondencji Fundacji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org adres siedziby Instytutu, przy ul. Zielna 39, 00-108, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie a. będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzorczego wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, b. zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, c. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych, d. odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze Współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej - Rada m.st. Warszawy oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z jednostką samorządu terytorialnego przetwarzają dane osobowe. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.  Komitet będzie przechowywał Państwa dane przez maksymalny okres wynoszący 12 miesięcy od dnia przedłożenia inicjatywy uchwałodawczej do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku wskazania przez Państwa adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (prócz imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) Państwa dane osobowe w powyższym zakresie będą przechowywane przez Fundację i Instytut nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Fundacji pod adresem https://czir.org/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/ oraz w Polityce prywatności Instytutu dostępnej pod adresem: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci