Instrukcję podpisało: 2121

Administratorami danych są:
Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie,
Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski,
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dowiedz się więcej

1. Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez (i) Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, (ii) Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Zygmunta Krasińskiego 20 / 16, 01-581 Warszaw, (iii) Fundację Promocji Kultury i Historii Polski z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: 00-349 Warszawa ul. Tamka 14 (dalej łącznie: Współadministratorzy danych osobowych). 2. Dane będą przetwarzane w następujących celach (i) informowania o przebiegu kampanii, (ii) utrzymywania stałego kontaktu ze Współadministratorami w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych wydarzeniach i innych akcjach społecznych, a także o możliwościach wspierania działalności Współadministratorów. 3. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Współadministratorów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w punkcie 2. 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Instytut będzie odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec innego Współadministratora. Na wyraźne życzenie Instytut przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, która zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na poniższe adresy Współadministratorów: a) adres Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, przy ul. Zielna 39, 00-108, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl , b) adres Fundacji Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie: Zygmunta Krasińskiego 20 / 16, 01-581 Warszawa lub mailowo na adres poczty elektronicznej contact@sovereignty.pl , c) adres Fundacji Promocji Kultury i Historii Polski: ul. Tamka 14, 00-349 Warszawa lub mailowo na adres poczty elektronicznej kontakt@promocja-polski.pl. 7. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie (i) będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, (ii) zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, (iii) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych, (iv) odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze Współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. 9. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. 11. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności współadministratorów dostępnych pod adresami: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci, https://sovereignty.pl/privacy-policy/ oraz http://promocja-polski.pl/wp-content/uploads/2024/05/POLITYKA-PRYWATNOSCI.pdf