Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Zwięzły opis sprawy, źródło informacji.

Informujemy, że administratorami danych osobowych są współorganizatorzy inicjatywy „Przeciw bezprawiu – Archiwum im. Mec. Władysława Siły – Nowickiego” tj. Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 42-600 Tarnowskie Góry, prof. Jan Majchrowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, Fundacja „Instytut Sprawiedliwości” z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 99/ 9, 02-001 Warszawa, Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ryżowej 24 / "G", 02-483 Warszawa, Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa.

Więcej informacji

1. Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez współorganizatorów inicjatywy „Przeciw bezprawiu – Archiwum im. Mec. Władysława Siły – Nowickiego” tj. Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 42-600 Tarnowskie Góry, Prof. Jana Majchrowskiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, Fundację „Instytut Sprawiedliwości” z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 99/ 9, 02-001 Warszawa, Fundację „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ryżowej 24 / "G", 02-483 Warszawa, Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa (łącznie: Współadministratorzy danych osobowych) 2. Dane będą przetwarzane w następujących celach (i) obsługi zgłoszenia naruszenia prawa, jego analizy (ii) kontaktu w zgłoszonej sprawie, (iii) dalszego przetwarzania w ramach wolności wypowiedzi i informacji do celów dokumentacyjnych, do celów badań naukowych, publikowania ich wyników w ramach wypowiedzi akademickiej, w szczególności w materiałach naukowych, popularno-naukowych, publicystycznych, informacyjnych, (iv) w celu publikacji danych objętych zgłoszeniem, w tym nagłośnienia zgłoszonej sprawy w mediach bądź w formie petycji lub apelu, (v) utrzymywania stałego kontaktu ze Współadministratorami w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych wydarzeniach i innych akcjach społecznych, a także o możliwościach wspierania działalności Współadministratorów. 3. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach oparte jest na przesłance zgody (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Współadministratorów, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w punkcie 2. 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Instytut zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Instytut będzie odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec innego Współadministratora. Na wyraźne życzenie Instytut przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, która zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Instytutu, przy ul. Zielna 39, 00-108, z dopiskiem „Krystian Owczarek - Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej [email protected]. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prokuraturze, sądom, organom państwowym). 8. Każdy ze współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 9. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.