Petycję podpisało: 1331

Administratorem danych jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Dowiedz się więcej

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (zwany dalej administratorem danych) w następujących celach: (i) złożenia petycji do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Donalda Tuska, (ii) informowania o przebiegu kampanii w sprawie apelu i jej efektach (iii) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych i możliwościach wspierania działalności administratora Przetwarzanie Pana/Pani danych we wskazanych powyżej calach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Donalda Tuska, , informowanie o przebiegu kampanii w sprawie apelui jej efektach ani informowanie o realizacji celów statutowych administratorów. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane przez Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator danych odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony przewidzianych w RODO w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do: (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych, (b) sprostowania danych, (c) usunięcia danych, (d) ograniczenia przetwarzania danych, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska). Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci . W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby Instytutu: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl