Petycję podpisało: 2974

Administratorem danych jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,
Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny,
Dowiedz się więcej

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut (łącznie: Współadministratorzy danych osobowych), w celu złożenia apelu do Prezydenta R Andrzeja Dudy, Premiera RP Donalda Tuska oraz Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, informowania o przebiegu kampanii, a także utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych wydarzeniach i innych akcjach społecznych, a także o możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie apelu do Prezydenta R Andrzeja Dudy, Premiera RP Donalda Tuska oraz Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, informowanie o przebiegu kampanii, informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu, a także o możliwościach wspierania działalności każdego ze Współadministratorów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać (i) Fundacji na adres: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org lub (ii) Instytutowi na adres: ul. Zielna 39, 00-108, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. Na wyraźne życzenie Współadministrator przekaże Państwa żądanie drugiemu Współadministratorowi, który udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, wówczas obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie (i) będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, (ii) zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, (iii) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych, (iv) odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze Współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji bądź Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego Współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Fundacji pod adresem https://czir.org/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/ oraz w Polityce prywatności Instytutu dostępnej pod adresem: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci