Petici podepsali: 13902

Správcem vašich údajů je Institut pro právní kulturu Ordo Iuris.
Další informace

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, a zrušující směrnici 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“), oznamujeme, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány 1. Institut pro právní kulturu Ordo Iuris se sídlem ve Varšavě na Zielna Str. Ne. 39, 00–108 Varšava (Polsko), dále jen „institut“, za účelem (i) Předložit tuto petici Komisi OSN pro mezinárodní právo a vládám Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. , (ii) informování o kampani, (iii) udržování pravidelného kontaktu s správci údajů v souvislosti s jejich zákonnými účely, zejména informování o veřejných událostech a sociálních kampaně, jakož i možnosti poskytování podpůrných datových řadičů. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Vaše osobní údaje nám poskytujete čistě dobrovolně, avšak pokud odmítnete poskytnout požadované údaje, možná nebudeme moci podat petici adresátu, poskytnout informace o naší kampani nebo vás informovat o zákonných činnostech sledován každým z řadičů dat. Podle NDR budete mít: 1. právo na přístup k vašim údajům a na získání jejich kopií; 2. právo na opravu vašich osobních údajů; 3. právo na vymazání vašich osobních údajů; 4. právo na omezení zpracování údajů; 5. právo vznést námitku proti zpracování údajů; 6. právo podat stížnost orgánu dozoru ve všech otázkách souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ohledně zajištění souladu s tímto GDPR. Vaše osobní údaje budou uloženy do doby, než budou nároky promlčeny po zákonné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy platnými ve státě sídla správce údajů. Příjemci vašich osobních údajů budou subjekty poskytující služby pro správce dat, zejména hosting, tisk, poštovní, platební, právní, účetní, personální a IT služby. Každý z provozovatelů údajů odpovídá za dodržování povinností vyplývajících z GDPR, pokud jde o možný přenos údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V tomto případě každý společný správce zajistí přiměřené nebo vhodné záruky a prostředky, jak je získat, nebo pokud byly poskytnuty. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovány automaticky, a to i ve formě profilování. Rozhodnutí o tomto zpracování však nebudou automatizována. Každý správce údajů splní informační povinnosti vůči vám a orgánu dozoru vyplývající z GDPR. Organizace poskytuje příslušná opatření k prokázání souladu zpracování osobních údajů s ustanoveními zákona. Každý správce údajů provede příslušná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování bude provedeno v souladu se zákonem jeho vlastním úsilím. Organizace bude odpovědná za to, že vám umožní uplatnit svá výše uvedená práva. Můžete také uplatnit svá práva vůči institutu. Organizace na vaši žádost postoupí vaši žádost institutu, který vaši žádost zpracuje. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, pošlete je na následující adresu: Institut pro právní kulturu Ordo Iuris se sídlem ve Varšavě na Zielna Str. Ne. 39, 00–108 Varšava (Polsko) nebo na e-mailovou adresu: biuro@ordoiuris.pl